Stanovy o.s. Domaslav

DOMASLAV
DĚNÍ
MÍSTO
FARA
KOSTEL
FOTKY
KONTAKTY

Rozcestník
Spolek
Stanovy
Partneři a sponzoři
Napsali o nás
Tiskové zprávy

Čl. I
Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: o. s. Domaslav
zkráceně „Domaslav“ (dále jen sdružení)

Sídlo: Gerská 46, 323 00 Plzeň

Adresa pro doručování: Jana Studená, Gerská 46, 323 00 Plzeň

Čl. II
Právní postavení sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. III
Cíl činnosti sdružení

 1. Cílem činnosti sdružení je zejména vytvářet prostor pro aktivity směřující k prohlubování autentických mezilidských vztahů přes hranice generací, sociálního zařazení, náboženského přesvědčení atp. Sdružení chce též podporovat harmonický rozvoj duševních i fyzických schopností všech jedinců i skupin, se kterými bude v kontaktu, se zvláštním zřetelem na mladou generaci. Bude se snažit podporovat rozvoj česko-německých vztahů a usilovat o obohacení kulturního a duchovního života obce, ve které bude působit.
 2. Těchto cílů chce dosáhnout zejména:
  1. pořádáním
   1. vzdělávacích seminářů,
   2. tématických dílen pro amatérskou uměleckou tvořivost,
   3. dlouhodobých pobytů pro různé zájmové skupiny,
   4. česko-německých setkání mládeže,
   5. pobytů pro rizikové skupiny mládeže,
   6. literárních a hudebních víkendů, jejichž obsah bude vytvářen aktivním přispěním širokého spektra účastníků.
  2. vytvářením zázemí pro organizaci dětských táborů a pobytů rodin s dětmi.

Čl. IV
Členství

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší osmnácti let a právnické osoby. Po dmínkou členství je souhlas se stanovami a cíli sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné či ústní žádosti valná hromada.
 3. Členství vzniká dnem, ve kterém byla žádost jednomyslně schválena valnou hromadou.
 4. Zánik členství:
  1. vystoupení člena písemným oznámením;
  2. zrušením na základě jednomyslného rozhodnutí valné hromady;
  3. u právnické osoby jejím zánikem;
  4. úmrtím člena.

Čl. V
Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména
  1. podílet se na činnosti sdružení,
  2. volit do orgánů sdružení,
  3. být volen do orgánů sdružení a účastnit se jejich zasedání,
  4. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi,
  5. účastnit se jednání a rozhodování valné hromady,
  6. být informován o činnosti sdružení,
  7. být na požádání seznámen se všemi dokumenty sdružení,
  8. kdykoli ze sdružení vystoupit.
 2. Člen má povinnost zejména
  1. dodržovat stanovy sdružení,
  2. aktivně se podílet na dosahování cílů sdružení,
  3. v orgánech sdružení svědomitě vykonávat funkce, do kterých byl zvolen,
  4. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou.

Čl. VI
Obec sympatizantů

 1. Členem Obce sympatizantů se stává jakákoli fyzická či právnická osoba, která chce podporovat činnost sdružení, aniž by měla práva a povinnosti vyplývající z řádného členství, a která bude výborem zapsána do seznamu Obce sympatizantů.

Čl. VII
Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  1. valná hromada;
  2. gremium (tj. výbor),
  3. revizní komise.
 2. Sdružení může, na základě rozhodnutí valné hromady, ustanovit další orgány sdružení.

Čl. VIII
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeb sdružení, nejméně však jednou za rok. Gremium svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení. Ne
 4. svolává-li gremium valnou hromadu po dobu více jeden rok, může být valná hromada svolána kterýmikoli členy sdružení.
 5. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov sdružení;
  2. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu, rozpočet a uzávěrku hospodaření;
  3. volí na dobu jednoho roku členy gremia a revizní komise;
  4. rozhoduje o vzniku a zániku členství ve sdružení;
  5. může odvolat člena (členy) výboru či revizní komise i před skončením jeho (jejich) volebního období;
  6. rozhoduje o zániku sdružení;
  7. projednává stížnosti, připomínky a návrhy vztahující se k činnosti sdružení.
 6. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 7. Hlasovací právo členů sdružení je rovné.
 8. O vzniku a zániku členství ve sdružení musí rozhodnout všichni členové sdružení je
 9. dnohlasně. (Hlasování o zrušení členství se neúčastní člen, o jehož členství se hlasuje.) V ostatních případech rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů, nestanoví-li sama jinak.
 10. Valná hromada může stanovit povinnost členů platit členské příspěvky.
 11. Ze zasedání valné hromady je pořizován zápis. Za projednané se považují pouze záležitosti v tomto zápisu výslovně uvedené.
 12. Zasedání valné hromady může být na základě jejího rozhodnutí otevřené pro členy Obce sympatizantů.

Čl. IX
Gremium

 1. Gremium je výkonným orgánem sdružení. Za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Gremium zejména:
  1. na dobu jednoho roku volí ze svých členů předsedu a místopředsedu;
  2. koordinuje činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady;
  3. svolává valnou hromadu;
  4. připravuje podklady pro jednání va
  5. lné hromady;
  6. rozhoduje o zřízení poradních orgánů sdružení;
  7. předává revizní komisi podklady potřebné pro její činnost;
  8. odpovídá za hospodaření sdružení a každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně celoroční účetní uzávěrky.
 3. Každý člen Gremia je oprávněn samostatně zastupovat sdružení navenek, jednat jeho jménem a má podpisové právo.
 4. Gremium má nejméně tři členy.
 5. V čele gremia stojí předseda.
 6. Gremium svolává předseda ke společnému zasedání nejméně jednou za tři měsíce.
 7. Gremium je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 8. Gremium rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, nestanoví-li samo jinak.
 9. Jestliže se přes opakované, nejméně však trojí, svolání v průběhu jednoho roku nesejde valná hromada, přebírá její p
 10. ravomoci Gremium.
 11. Rozhodování o vzniku a zániku členství ve sdružení nepatří do pravomocí Gremia.

Čl. X
Revizní komise

 1. Revizní komise je voleným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Revizní komise má nejméně tři členy.
 3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
 4. Pro první zasedání valné hromady v kalendářním roce vypracuje revizní komise zprávu o výsledcích revizní činnosti.

Čl. XI
Zásady hospodaření

 1. Sdružení může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdrojem majetku jsou zejména:
  1. dary a příspěvky fyzických či právnických osob;
  2. výnosy majetku sdružení;
  3. příjmy z činností sdružení;
  4. dotace a granty;
  5. členské příspěvky, stanoví-li tak valná hromada.

Čl. XII
Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady;
  2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 2. Před rozhodnutím o dobrovolném rozpuštěním sdružení rozhodne valná hromada o vypořádání majetku a závazků sdružení, a pověří některého ze svých členů provedením výmazu sdružení z registrace Ministerstva vnitra.


 

TERMÍNY POBYTŮ

Nový kalendář

podívejte se, kdy je na faře obsazeno a naopak, kdy si můžete pobyt zarezervovat:
FARA / Ubytování

 

Wir haben Seiten auf Deutsch!

aktuality

12. 3. 2017
Přidána pozvánka na Probouzecí Domaslav. Více v sekci Dění.

 

<< 2019 >>
<< únor >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
21. 2. Lenka
22. 2. Petr

právě online

najdi na webu